Regulamin rezerwacji
Regulamin wynajmu i rezerwacji miejsc noclegowych/pokoi

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych/pokoi oferowanych na stronie: www.balttur.com. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy wynajmu miejsc noclegowych/pokoi między: Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort (zwana dalej „Feel Well Resort”), ul. Krzysztofa Pendereckiego 6, 84-104 Jastrzębia Góra z siedzibą przy ul. Balladyny 1B, 81-524 Gdynia, NIP 586 234 10 49 , a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 3. Osobą wynajmującą miejsca noclegowe/pokoje może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2
Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr +48 517 105 733 lub wysyłając e-mail na adres: jastrzebiagora@balt-tur.pl oraz osobiście w Recepcji, na terenie obiektu przy ulicy Krzysztofa Pendereckiego 6, 84-104 Jastrzębia Góra.
 2. Rezerwacja wynajmu miejsc noclegowych/pokoi wymaga wpłacenia w przeciągu  7 dni od momentu jej potwierdzenia 50% opłaty za wynajem miejsc noclegowych/pokoi za cały zarezerwowany pobyt, co stanowi kaucję rezerwacyjną. Niedokonanie tej wpłaty spowoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. Dodatkowo w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, zobowiązany jest do jej potwierdzenie drogą mailową lub w formie wiadomości tekstowej SMS, najpóźniej w ciągu 12 godzin.
 4. Cena za wynajem miejsca noclegowego/pokoju przez cały okres pobytu Klienta jest stała, zgodnie z warunkami rezerwacji i nie ulega zmianie również w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn zależnych od Klienta.
 5. W niektórych przypadkach wartość zadatku rezerwacyjnego może wynosić 100% wartości opłaty za wynajem miejsc noclegowych/pokoi. W szczególności Feel Well Resort zastrzega sobie taką możliwość w przypadku rezerwacji ostatniego dostępnego miejsca noclegowego/pokoju lub w przypadku pobytu krótszego niż 2 dni.
 6. W celu dokonania rezerwacji należy podać:
 7. – datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu;
 8. – planowaną godzinę przyjazdu;
 9. – liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, podając wiek dzieci);
 10. – imię i nazwisko osoby rezerwującej;
 • – numer telefonu;
 • – adres e-mail;
 • – dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji, do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty zadatku rezerwacyjnego w wysokości 50% opłaty za wynajem miejsca noclegowego/pokoju za cały zarezerwowany okres pobyt, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dokonanie tej opłaty stanowi gwarancje rezerwacji pobytu. Zadatek rezerwacyjny jest bezzwrotny zgodnie z §4 niniejszego regulaminu.

§3
Gwarancja rezerwacji

 1. Zapłata zadatku rezerwacyjnego, zgodnie z §2 Regulaminu, stanowi wyłączną podstawę do dokonania rezerwacji najmu miejsca noclegowego/pokoju przez Feel Well Resort.
 2. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą zadatku rezerwacyjnego w ciągu 7 dni, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji.

§4
Warunki anulacji

 1. Zarezerwowany termin i okres wynajmu miejsca noclegowego/pokoju jest wiążący dla obu stron.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta Feel Well Resort nie zwraca wpłaconych środków.
 3. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Feel Well Resort, opłaty za niewykorzystany pobyt nie podlegają zwrotowi.
 4. Po dokonaniu rezerwacji bezpłatna zmiana lub anulacja zarezerwowanego najmu miejsca noclegowego/pokoju nie jest możliwa.

§5
Zmiana ceny

Cena ustalona przy rezerwacji nie ulega zmianie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

Z poważaniem,

Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner