Regulamin ośrodka

1. Postanowienia ogólne

 1. Wprowadza się następujące definicje:
 1. a) Regulamin – niniejszy regulamin określający świadczenia usług przez Ośrodek, zasady odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy, Gościa oraz Ośrodka; Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka;
 2. b) Gość – każda osoba fizyczna, która zameldowała się w Ośrodku; przez zameldowanie się w Ośrodku Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. c) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełnia chociażby jeden z następujących warunków: dokonała rezerwacji, uiściła opłatę rezerwacyjną, uiściła opłatę za pobyt w Ośrodku. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie Usług przez Ośrodek, a wystąpienie któregokolwiek zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. d) Ośrodek – Ośrodek Balt-Tur Feel Well Resort znajdujący się w Jastrzębiej Górze przy ulicy Pendereckiego 6, 84-104 Jastrzębia Góra, prowadzony przez firmę Feel Well Ewinga Piękoś Samer Tarcha, ul. Balladyny 1b, 81-524 Gdynia.
 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz na stronie Ośrodka: www.balttur.com.
 2. Dokonanie rezerwacji, uiszczenie opłaty rezerwacyjnej lub uiszczenie opłaty za pobyt w ośrodku przez Usługobiorcę, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przez Ośrodek na rzecz Usługobiorcy. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Doba hotelowa

 1. Miejsce w pokoju Ośrodka udostępniane jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 20:00 dnia poprzedzającego termin upływu wynajmu miejsca w pokoju Ośrodka. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 4. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność pokoi, jest możliwy wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia tego z Recepcją pod nr tel.+48 517 105 733.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku nie dokonania płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Cisza nocna obowiązuje w Ośrodku od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 7. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 PLN doliczając ją do rachunku Gościa, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Gość, czy też przebywający z nim Goście.

3. Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać za pośrednictwem strony www.balttur.com, bądź drogą mailową lub telefoniczną i pozostałymi portalami rezerwacyjnymi, na którym Ośrodek ma swój profil.
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej (rejestracyjnej).
 3. Wszystkie dane zebrane podczas rezerwacji i meldunku określa dokument dotyczący polityki prywatności, dostępny również na stronie www.balttur.com.
 4. Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego lub pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa/Usługobiorcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracownika Ośrodka oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 6. Uregulowanie płatności za pobyt w Ośrodku odbywa się z góry w chwili zameldowania i podpisania przez Gościa karty meldunkowej (rejestracyjnej). Opłatę można uiścić gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, powinny być uregulowane najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należnej za cały pobyt.
 8. Rezerwacja gwarantowana (taka, która posiada odnotowany zadatek) ma ważność do godziny 24:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował Ośrodka o późniejszym przyjeździe.
 9. Rezerwacja niegwarantowana (taka, która nie posiada odnotowanego zadatku) ma ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował Ośrodka o późniejszym przyjeździe.
 10. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie dokonany zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dnia złożenia rezerwacji, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Ośrodku zawartej pomiędzy Gośćmi/Gościem a Ośrodkiem ustalono inaczej. Nieuiszczenie zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji, chyba że w umowie na realizację usług realizowanych w Ośrodku pomiędzy Gośćmi/Gościem a Ośrodkiem ustalono inaczej.
 11. W przypadku anulowania rezerwacji, wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Ośrodka.
 12. Anulacje rezerwacji są możliwe bez kosztowo do momentu wpłaty zadatku lub na warunkach zawartych w umowie na realizację usług realizowanych w Ośrodku zawartej między Gośćmi/Gościem a Ośrodkiem.
 13. Rezerwację można anulować bezpłatnie w terminie 14 dni przed zadeklarowaną datą przyjazdu.
 14. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, a jeśli fakt został zgłoszony po godzinie 10:00 danego dnia również za kolejną dobę hotelową, chyba że w umowie na realizację Usług realizowanych w Ośrodku zawartej pomiędzy Gościem/Gośćmi a Ośrodkiem ustalono inaczej.
 15. Pobyty pakietowe traktowane są jako całościowe i w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie ich trwania Ośrodek nie zwraca opłaty za pobyt.

4. Usługi

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek zapewnia gościom:
 1. a) Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 2. b) Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 3. c) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,
 4. d) Odpłatne sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Ośrodek zapewnia nocleg zwierzętom podróżującym z ich właścicielami. Usługa ta związana jest z dodatkową opłatą w wysokości 45 zł za każdą dobę. Pupile niezgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych pokojach nie będą mogły przebywać na terenie Ośrodka. W przestrzeniach ogólnodostępnych, zwierzę musi być trzymane na smyczy i w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu. Zwierzę musi posiadać własne posłanie, a Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.

 

5. Odpowiedzialność Gości

 1. Na terenie Ośrodka dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność
 2. materialną za wszelkie powstałe szkody w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. Zabrudzenia ręczników oraz pościeli przez niestandardowe ich użycie będzie wiązało się z opłatą:
 1. a) zniszczenie małego ręcznika – 100 zł
 2. b) zniszczenie dużego ręcznika – 100 zł
 3. c) zniszczenie poszewki na poduszkę – 100 zł
 4. d) zniszczenie prześcieradła – 100 zł
 5. e) zniszczenie poszwy – 100 zł

 

Pozostałe obciążenia za zniszczenia powstałe z winy Gościa ustalane będą indywidualnie

 1. Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, Goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
 2. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług (mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment).
 3. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez Gości przebywających w wynajmowanym pokoju.
 4. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 5. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

6. Odpowiedzialność ośrodka

 1. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu Ośrodka.
 4. Ośrodek ma prawo odmowy przejęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Ośrodku przez Gościa będą wysłane na jego wniosek na wskazany przez Gościa adres i na jego koszt.
 7. W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub nie ustalono jego adresu – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.

7. Reklamacje

 1. Gościowi/Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji w razie stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych przez Ośrodek usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być niezwłocznie złożona po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

8. Zmiana cen

Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort nie jest zobligowane do obniżenia opłaty za wynajem zarezerwowanego już miejsca noclegowego/pokoju, nawet w sytuacji, gdy w okresie na jaki Gość zarezerwował miejsce noclegowe/pokój, Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort oferuje wynajem podobnych miejsc noclegowych/pokoi w niższej cenie, niż cena jaka została wskazana Gościowi podczas jego rezerwacji.

9. Awarie

 1. Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, chyba, że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy.
 2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Ośrodka Balt Tur Feel Well Resort, (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub wynajmu miejsca noclegowego/pokoju i tym samym nie jest podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za wynajem lub zadatku rezerwacyjnego.

10. Parkowanie pojazdów

 1. Parking Ośrodka Balt Tur Feel Well Resort jest parkingiem płatnym, monitorowanym i niestrzeżonym.
 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Warunkiem skorzystania z możliwości pozostawienia samochodu na parkingu ośrodka jest wniesienie opłaty naliczanej w systemie dobowym do recepcji w momencie rezerwacji.
 4. Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu monitorowanego z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły wyższej.
 5. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie zarządzanym przez Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenia parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji ośrodka o danym zdarzeniu i złożenia „Oświadczenia” w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niepozostawiania w pojeździe przedmiotów nie będących jego wyposażeniem fabrycznym.

Warunki użytkowania parkingu:

1) Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik, nie dotrzyma niniejszego przepisu Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort jest uprawiony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia dwóch lub więcej miejsc.

2) Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

Przepisy bezpieczeństwa:

 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie parkingu obowiązuje max. Prędkość do 10 km/h.
 3. Palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu jest zabronione.
 4. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników do paliw jest zabronione.
 1. Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem jest zabronione.
 2. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami jest zabronione.
 1. Przebywanie osób nieupoważnionych jest zabronione.

11. Postanowienia dodatkowe

 1. Wszystkie dodatkowe usługi/produkty oferowane w obiekcie są dodatkowo płatne.
 2. Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort nie świadczy usług codziennego sprzątania pokoju, wymiany pościeli oraz ręczników, a także nie wyposaża pokoi w dodatkowe sprzęty poza tymi, które znajdują się w pokoju w momencie wynajmu go Gościowi.
 3. Osoby nie będące Gośćmi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie mają wstępu na teren obiektu, w tym nie mogą korzystać z basenu, sali gimnastycznej, saun itp.
 4. W Ośrodku oraz jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie powyższego zakazu jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie rachunku gościa kwotą 500 zł.
 5. W pokoju nie można przechowywać materiałów wybuchowych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, niebezpiecznych.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Gość nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach Ośrodka, umeblowaniu jak i wyposażeniu, zwłaszcza mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie Ośrodka, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie, w jakim znajdował się on z chwilą rozpoczęcia pobytu.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gości kończących pobyt zostaną odesłane na koszt Gościa kurierem, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort przechowa przedmioty przez okres 7 dni, a następnie wyrzuci je lub przekaże je na cele charytatywne.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Ośrodka.
 11. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Ośrodek Balt Tur Feel Well Resort, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi zastępczego miejsca noclegowego/pokoju lub dokonania anulacji rezerwacji. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Balt Tur Feel Well Resort, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

12.

 1. Wszelkie spory o świadczenie Usług przez Ośrodek będą rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, zostanie on poddany rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma powszechnie obowiązujące prawo, w szczególności kodeks cywilny.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH OFEROWANYCH W RAMACH USŁUG OŚRODKA BALTTUR FEEL WELL RESORT W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady pakietów sportowo-rekreacyjnych oferowanych w ramach usług świadczonych przez Balt-Tur Feel Well Resort w Jastrzębiej Górze, położony w Jastrzębiej Górze przy ulicy Krzysztofa Pendereckiego 6, 84-104 Jastrzębia Góra.
 2. Regulamin dostępny jest w recepcji ośrodka oraz na stronie Internetowej: www.balttur.com.
 3. Dokonanie rezerwacji, uiszczenie opłaty rezerwacyjnej lub uiszczenie opłaty za Pakiet w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej, jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług przez Ośrodek na rzecz Usługobiorcy. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w oferowanych w ramach Pakietów, kursach i szkoleniach, organizowanych przez Ośrodek, nie choruje na żadne przewlekłe choroby oraz na choroby zagrażające życiu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza.
 2. Uczestnik nie będzie dopuszczony do uczestnictwa w wybranym pakiecie gdy:
 1. a) jego stan wskazywać będzie na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 2. b) jego zachowanie będzie powodowało stworzenie zagrożenia dla otoczenia lub innych Uczestników.

W przypadkach wskazanych w punktach a)-b) Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty ani prawo do wyznaczenia terminu dodatkowych zajęć w późniejszym terminie w zamian za zajęcia przez niego opuszczone.

 1. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników zobowiązani są do podania bieżących informacji o stanie zdrowia Uczestnika szkolenia oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.
 2. Obowiązkiem Uczestnika jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 3. Stawienie się Uczestnika na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań Uczestnika do ćwiczeń w ramach wybranego pakietu.

3. Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o przydzielony mu w ramach Pakietów sprzęt do prowadzonych zajęć w wodzie lub na lądzie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Instruktora lub pracownika Recepcji Ośrodka o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć, jak i innego sprzętu należącego do Ośrodka.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do używania sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zajęć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do Ośrodka poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub Pracownikiem Recepcji Ośrodka.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się punktualnie w miejscu rozpoczęcia zajęć w ramach wybranego Pakietu.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Pracownika Recepcji Ośrodka o ew. absencji na zajęciach najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy Uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

4. Odpowiedzialność

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z wykonywania ćwiczeń sportowych  w ramach Pakietu, organizowanych w zgodzie z wszelkimi zawodami sportowymi.
 2. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia własnego lub osób trzecich spowodowanych przez Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu lub użyciu narkotyków, ale wynikające również z niewłaściwego użycia sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez Uczestnika zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka lub akwenie odpowiada wyłącznie Uczestnik.
 3. Na okres trwania kursu w ramach wybranego pakietu, na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.
 4. Osoby, które podejmują się udziału w morsowaniu/hartowaniu robią to na własną odpowiedzialność.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Uczestnik obowiązany jest przestrzegać obowiązujących na terenie Ośrodka regulaminów.

Z poważaniem,

Kierownik Ośrodka Balt Tur Feel Well Resort

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner